+31 (0)36 5304248

Laatste BTW aangifte van het jaar vereist aandacht

Laatste BTW aangifte 2011 in 2012

Auto van de zaak
Met ingang van 1 juli 2011 is de wet inzake het BTW privégebruik gewijzigd. vast te stellen, die verschuldigd is voor auto’s van de zaak die zowel zakelijk als voor privé doeleinden worden gebruikt, gewijzigd. Daarbij is de koppeling met de forfaitaire regels in de inkomsten- en loonbelasting losgelaten.

Onderstaand wordt uiteengezet hoe de correctie voor de auto van de zaak in het aangiftebiljet voor de BTW over de laatste periode van 2011 opgenomen moet worden. Er dienen twee correcties gemaakt te worden, te weten één correctie over de periode tot 1 juli 2011 en één correctie over de periode na 1 juli 2011.

Correctie btw privégebruik auto tot 1 juli 2011
Voor de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 geldt voor de berekening van de af te dragen BTW wegens privégebruik van de auto van de zaak de formule: 181/365 * 12% * [25% of 20% of 14% of 0%] * catalogusprijs inclusief BTW en BPM van de auto.

Correctie btw privégebruik vanaf 1 juli 2011
Op 20 december 2011 heeft de staatsecretaris van financiën een besluit uitgevaardigd hoe om te gaan met de
correctie voor de auto van de zaak vanaf 1 juli 2011.

Indien geen kilometeradministratie wordt bijgehouden, wordt de verschuldigde BTW over het privégebruik vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs inclusief BTW en BPM van de. Dit bedrag kan nog steeds één maal per jaar worden aangegeven, uiterlijk in het laatste aangiftetijdvak van het jaar. Voor het jaar 2011 betekent dit dat, indien geen kilometeradministratie wordt bijgehouden, een bedrag ter grootte van 184/365 * 2,7% * de catalogusprijs van de auto moet worden afgedragen.

Helaas is deze nieuwe regeling duurder voor de milieuvriendelijke auto’s. We moeten dus weer zoeken naar andere fiscaal vriendelijke oplossingen.

Indien de ondernemer vrijgestelde prestaties verricht, dan hoeft u niks te corrigeren aangezien u ook niet in aanmerking komt voor de btw vooraftrek. Bij gemengde prestaties moet u de kosten en dus de BTW toerekenen of procentueel verdelen.

Grijskenteken bestelbus
Indien er een bestelbus alleen voor het woon- werkverkeer wordt gebruikt, is het niet persé noodzakelijk om
een kilometeradministratie bij te houden om de verschuldigde BTW te berekenen. In dat geval kan worden volstaan met het bepalen van de afstand woon-werk en hoeft alleen te worden bijgehouden hoe vaak dergelijke reizen plaatsvinden. Aan de hand van het aantal dagen kan vervolgens worden berekend hoeveel BTW is toe te rekenen aan de privé gereden kilometers (woon-werkverkeer).

In plaats van het werkelijk bijhouden van het aantal dagen, mag ook worden uitgegaan van een vast aantal werkdagen van 214 dagen per kalenderjaar bij een volledig gewerkt jaar.

Auto gekocht zonder BTW
Evenals onder voorgaande besluiten is ook onder dit besluit een tegemoetkoming voor de auto van de zaak die is aangekocht zonder aftrek van BTW (bijv. een margeauto of auto die is gekocht van een particulier). De BTW die drukt op een dergelijke auto voor het onderhoud en gebruik is aftrekbaar voor zover de auto wordt
gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Goedgekeurd is dat bij geen kilometeradministratie de BTW wordt afgedragen over 1,5% van de catalogusprijs inclusief BTW en BPM en dat de in rekening gebrachte BTW aftrekbaar is. Deze regeling is met terugwerkende kracht van toepassing en wel met ingang van 1 juli 2011. De oude voordeligere regeling (de 75%- regeling) is pas met ingang van 17 oktober 2011 ingetrokken.

Kleine ondernemersregeling
De kleine ondernemersregeling (KOR) houdt in dat een ondernemer die in een kalenderjaar minder dan € 1.883
omzetbelasting verschuldigd is, in aanmerking komt voor een vermindering van omzetbelasting. De vermindering is afhankelijk van de in een kalenderjaar verschuldigde belasting na aftrek van voorbelasting.

Verder nog:
Correctie personeelsvoorziening € 227
Correctie gas, water en licht
Correctie eerdere BTW-aangiften

Let op: de maandaangifte moet voor het einde van de maand betaald en bij de belastingdienst binnen zijn
De jaaraangifte moet uiterlijk voor 31 maart 2012 binnen zijn

TIP1
In sommige gevallen kan het fiscaal handig zijn de laatste facturen niet in december te dateren maar op 1 januari van het nieuwe jaar zodat u wel in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling (KOR)

TIP2
Vergeet de voorlopige vermindering voor de kleine ondernemersregeling niet bij het berekenen van de laatste vermindering.

Pin It on Pinterest

Share This